Wszystkie bestsellery
 1. Definicje

  1.Sklep – serwis internetowy stanowiący własność Mar & Mar Marek Dyczka zarejestrowana przy Wiktorów. ul.Stołeczna 80, 05-083 Zaborów. Jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w gm. Leszno pod nr 873.

  2. Mar & Mar Marek Dyczka, NIP 5291158753 REGON 013171757
  3. Konsument - podmiot korzystający ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. Użytkownik - osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do Asortymentu oferowanego przez Sklep.

  5. Doradca – osoba pierwszego kontaktu tj. handlowiec lub sprzedawca udzielający informacji o towarze, jego dostępności itp.

  6. Transakcja – wszelkie umowy Kupna Sprzedaży zawarte pomiędzy Użytkownikami a Mar & Mar

  7. Asortyment – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie

  8. Regulamin – niniejszy regulamin.

  II. Postanowienia ogólne

  1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

  2. Osoba fizyczna bądź prawna staje się użytkownikiem, poprzez rejestrację w Mar & Mar oraz akceptację regulaminu Sklepu

  3. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

  4. Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest Mar & Mar
  5. Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin.

  6. Na podstawie Regulaminu Stroną Transakcji może być tylko Użytkownik.

  7. Po wypełnieniu i przesłaniu do Mar & Mar. elektronicznego formularza rejestracyjnego, Sklep przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.

  8. Mimo, iż staramy się, aby wszelkie dane o produktach na stronach Mar & Mar były rzetelne, przypominamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producentów oraz zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych pomyłek lub błędów w opisach produktów.

  9. W sklepie sprzedawane są produkty  nowe lub używane, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzane na rynek polski.

  10. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz).

  11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.

  12. Wszelkie reklamacje dotyczące Transakcji wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

  III. Odstąpienia od umowy

  1.

  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

  Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

  2.

  Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które należy wysłać 

  a.wiadomością e-mail, na adres sklep@telewizorki.pl, lub

   

  b.w formie pisemnej, na adres Mar & Mar Wiktorów ul.Stołeczna 80,05-083 Zaborów

  3.

  Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

  b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

  c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

  4.

  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  5.

  W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  6.

  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

  7.

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  8.

  Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy

  użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  19.

  Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10.

  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  Adres do zwrotu towaru:

  Mar & Mar

  Magazyn Reklamacji

  ul. Stołeczna 80

  05-083  Wiktorów

  11.

  W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny ze sklepem, lub kontakt mailowy na adres: sklep@telewizorki.pl

  w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

  Kupujący odsyłający towar listem za pośrednictwem Poczty Polskiej ponosi całkowitą odpowiedzialność za ubytek lub utratę zawartości.
  Zgodnie z art. 3, ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe w przesyłce listowej poleconej może być przesyłany wyłącznie DRUK lub KORESPONDENCJA. W związku z tym w przypadku naruszenia ww. przepisu operator pocztowy, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą, zgodnie z art. 87.3 w/w ustawy nie odpowiada za nienależyte wykonanie usługi.
  Jako firma zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklamacji/zwrotu jeśli Kupujący zdecydował się odesłać zakupiony towar listem.  IV. Rejestracja

  1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja Użytkownika i akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

  2. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:
  a). podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  b). zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

  3. Użytkownik wypełniając formularz wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów realizacji Transakcji.

  4. Użytkownik wypełniając formularz może wyrazić. zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Mar & Mar swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

  5. Użytkownik Sklepu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność. Za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania ze Sklepu.

  V. Realizacja transakcji

  1. Poprzez klikniecie w ikonę "Zamów" Użytkownik akceptuje ofertę Asortymentu zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację Transakcji w sposób określony Regulaminem.

  2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

  3. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla stron transakcji.

  4. Za zakupiony towar możliwa jest zapłata:
  - za pobraniem (płatne kurierowi przy odbiorze przesyłki)
  - bezpośrednia przy odbiorze w sklepie: (dane w dziale „Kontakt”)
  - przelewem na konto sklepu Mar & Mar (dane w dziale "Kontakt")

  5. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki lub wysyłany do klienta pocztą w terminie do 14 dni.

  6. Wystawiamy tylko faktury imienne bądź na firmę

  7. W przypadku zakupu dokonanego "na firmę" możemy poprosić o wcześniejsze przesłanie upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  8. W przypadku sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie Mar & Mar może zażądać uprzedniej zaliczki.  PRZELEW NA KONTO
   wpłaty prosimy dokonać na konto : konto mBiznes 41 1140 2004 0000 3802 4363 5685 a w polu TYTUŁ WPŁATY prosimy umieścić numer zamówienia oraz nazwisko i imię wpłacającego

  GOTÓWKA
  Jeśli zdecydujecie się Państwo osobiście odebrać zamówiony towar w naszym sklepie, wówczas istnieje możliwość zapłacenia gotówką lub kartą za towar w kasie sklepu.

 

 

              PŁATNOŚCI ONLINE

      

 1. SZYBKIE PŁATNOŚCI

 2. Mar & Mar Telewizorki.pl współpracuje z platformami płatniczymi PayU (www.payu.pl),www.cashbill.pl które gwarantują najwyższe bezpieczeństwo.
  Transakcje dokonywane są na serwerach cashbill.pl lub PayU, na specjalnie zabezpieczonych stronach, a właściciel witryny Telewizorki.pl nie ma dostępu do danych transakcji. System płatności oferowany przez cashbill.pl,PayU i nie wymaga i nie umożliwia właścicielowi Telewizorki.pl przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko odbywa się na stronach www.cashbill.pl lub www.payu.pl
  Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.


  VI. Gwarancja

  1. Gwarancja jest realizowana przez specjalistyczny serwis wskazany w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem.

  2. Czas obowiązywania gwarancji jest zależny od dokumentu wypisanego przez Mar & Mar.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć